Vaši Advokáti

Poskytování právní pomoci spočívá v právních poradách klientům, sepisování právních rozborů, právních smluv, návrhů a žalob podávaných soudním orgánům a orgánům veřejné moci, včetně dalších úkonů souvisejících s procesním řízením, tedy sepisování a podávání odvolání, dovolání, případně též ústavních stížností a stížností Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v zastupování před těmito orgány.

Fügnerovo nám. 1808/3
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 263 011

MGR. PETR SIKORA

MGR. PETR SIKORA

advokát / partner

kancelar@aksikora.cz
mobil: 777 707 765
ID datové schránky: xpegd2p

Právnickou fakultu University Karlovy v Praze ukončil v r. 2001. Od roku 2004, kdy se stal advokátem, vykonává generální praxi. Zaměřuje se na obchodní právo, zejména pak pořádání a řízení valných hromad, zakládání a likvidace společností. Dále řeší problematiku trestního práva, a to v oblasti daňových, hospodářských a majetkových deliktů. Dále se zabývá také občanským a rodinným právem.

JUDR. JAROSLAV TRUNEČEK

JUDR. JAROSLAV TRUNEČEK

advokát / partner

trunecek@aktrunecek.cz
kancelar@aktrunecek.cz
mobil: 773 469 236
ID datové schránky: j2ff34j

Právnickou fakultu University Karlovy ukončil v r. 1999. Roku 2009 složil rigorózní zkoušku a získal akademický titul doktor práv – JUDr. Po předchozí praxi ve státní správě a energetice se stal v roce 2008 advokátem. Vykonává generální praxi, zaměřuje se však zejména na v obory práva trestního, občanského, dále ústavního a správního. Zastupuje klienty též při podávání ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář poskytuje profesionální komplexní právní služby zejména v těchto oblastech práva:

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Vyhotovování smluv (kupní, darovací,…)
 • Zastupování před soudy všech stupňů
 • Převody nemovitostí (smlouvy, odstraňování zástav na nemovitostech, návrhy na zápis do katastru nemovitostí,…)
 • Záležitosti bytové (nájemní byty, bytová družstva, společenství vlastníků)
 • Náhrada škody na zdraví a majetku

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Vyhotovování smluv dle obchodního zákoníku (kupní, mandátní, o dílo,…)
 • Zakládání a změny obchodních společností
 • Vyhotovování společenských smluv
 • Zajišťování závazků a vymáhání pohledávek
 • Vedení a zastupování na valných hromadách

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba a zastupování v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Vyhotovování listin o vzniku, změně a zániku pracovního poměru
 • Náhrady škod

KONKURZNÍ PRÁVO

 • Zastupování věřitelů v konkurzu

ROZHODCI

 • V případě potřeby zajišťujeme i vedení rozhodčích sporů, kdy strany si nás zvolí jako rozhodce v případném sporu.

OSTATNÍ

 • Likvidace obchodních společností
 • Cenné papíry, směnky
 • Víza a pobyty cizinců v ČR
 • SLUŽBY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PORADCŮ

Nad rámec shora uvedených oblastí právních služeb je možné individuálně dohodnout služby účetních a daňových poradců, spolu s vedením účetnictví, zastupováním před správci daně apod.